26 września 2019

FUTURE Justyna Żakowska

REGULAMIN SZKOLEŃ 

I. Organizator 

Szkolenie organizuje FUTURE Justyna Żakowska z siedzibą ul. Żywiecka 9, Lisi Ogon, 86-065 Łochowo/k. Bydgoszczy, o numerze NIP8762273769. 

II. Szkolenia 

1. FUTURE Justyna Żakowska organizuje szkolenia w zakresie i terminach  szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń. 

2. Uczestnicy szkoleń rezerwując miejsce na szkoleniu lub podpisując listę  obecności oświadczają, że nie będą ich nagrywać w żadnej formie. Prawo do  rejestrowania szkoleń posiada wyłącznie FUTURE Justyna Żakowska. 

Uczestnicy szkoleń e-learningowych  zamawiając szkolenie w formie elektronicznej oświadczają, że nie będą udostępniać innym osobom materiałów szkoleniowych w żadnej formie. Prawo do udostępniania materiałów szkoleniowych posiada wyłącznie FUTURE Justyna Żakowska.

3. FUTURE Justyna Żakowska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za  szkody powstałe u Uczestników szkolenia lub osób trzecich w wyniku  niewłaściwego zastosowania wiedzy lub informacji zdobytych podczas szkoleń. 

III. Zgłoszenie uczestnictwa 

1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do FUTURE Justyna Żakowska, ul. Żywiecka 9, Lisi Ogon, 86-065 Łochowo/k. Bydgoszczy, mailowo na adres: szkolenia.future@gmail.com. Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 3 dni  roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu zgłoszenia do  FUTURE Justyna Żakowska). Po upływie tego terminu zgłoszenie  uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego  uzgodnienia z FUTURE Justyna Żakowska oraz przesłania zgłoszenia z wyżej określonych form. 

2. FUTURE Justyna Żakowska zastrzega sobie prawo do odmówienia  uczestnictwa w szkoleniu każdej osobie bez podania przyczyny. 

IV. Rezygnacja z uczestnictwa- odstąpienie od umowy przez zamawiającego. 

1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić w FUTURE Justyna Żakowska mailowo lub telefonicznie. 

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni roboczych przed  datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od  umowy w formie pisemnej do FUTURE Justyna Żakowska). Zamawiającemu  przysługuje zwrot uiszczonej kwoty w całości. W przypadku otrzymania przez  FUTURE Justyna Żakowska oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia szkolenia,  nie później jednak niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia,  Zamawiającemu przysługuje zwrot 50 % uiszczonej kwoty. 

3. Zamawiający wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia  przez Zamawiającego później niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia  szkolenia, lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, FUTURE Justyna Żakowska zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia - ceny za szkolenie. 

V. Zmiany terminu szkoleń 

1. W przypadku odwołania szkolenia przez FUTURE Justyna Żakowska,  według wyboru Zamawiającego, FUTURE Justyna Żakowska zwróci  wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie. 

2. Organizator w szczególności zastrzega sobie prawo odwołania terminu  szkolenia z przyczyn losowych, a także, jeżeli ilość Uczestników, którzy  zadeklarowali udział w szkoleniu, najpóźniej 2 dni przed planowanym terminem  szkolenia, nie osiągnie minimalnego zakładanego przez Organizatora poziomu. 

3. Informacja o odwołaniu szkolenia zostanie przekazana do placówki, która  zgłasza Uczestnika lub do samego Uczestnika, jeżeli jest to zgłoszenie  indywidualne. 

VI. Ceny szkoleń i warunki płatności 

1. Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia. 2. Ceny szkoleń e-learningowych obejmują: materiały szkoleniowe.

3. Zamawiający, w związku z przystąpieniem przez FUTURE Justyna Żakowska do świadczenia usług w terminie do 10 dni od zawarcia umowy,  a najpóźniej do 3 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia uiszcza 100 %  kwoty za szkolenie. 

4. Brak zapłaty zaliczki w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację  ze szkolenia i upoważnia FUTURE Justyna Żakowska do nieświadczenia usług dla Zamawiającego. 

VII. Ochrona danych osobowych 

1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku  (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) FUTURE Justyna Żakowska nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych  osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane  przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko  i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a FUTURE Justyna Żakowska . 

2. Przystępując do udziału w szkoleniu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie  przez FUTURE Justyna Żakowska swoich danych osobowych w celach  marketingowych i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem  Szkolenia, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.  Przystąpienie do szkolenia jest jednoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik jest  świadomy faktu, że przekazanie danych jest dobrowolne, przysługuje mu prawo do  wglądu w dane, poprawiania, wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania  oraz do sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

VIII. Zmiany regulaminu 

1. Uczestnika szkolenia obowiązuje regulamin aktualny na dzień przesłania  formularza zgłoszenia

 

Regulamin

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub przez Nasz formularz kontaktowy. Dołożymy wszelkich starań, aby dostosować realizację szkolenia do Państwa potrzeb.

Zapraszamy serdecznie.