W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub przez Nasz formularz kontaktowy. Dołożymy wszelkich starań, aby dostosować realizację szkolenia do Państwa potrzeb.

Zapraszamy serdecznie. 

 

 

 

 

 

Regulamin

FUTURE Justyna Żakowska

REGULAMIN SZKOLEŃ 

I. Organizator 

Szkolenie organizuje FUTURE Justyna Żakowska z siedzibą ul. Żywiecka 9, Lisi Ogon, 86-065 Łochowo/k. Bydgoszczy, o numerze NIP8762273769. 

II. Szkolenia 

1. FUTURE Justyna Żakowska organizuje szkolenia w zakresie i terminach  szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń. 

2. Uczestnicy szkoleń rezerwując miejsce na szkoleniu lub podpisując listę  obecności oświadczają, że nie będą ich nagrywać w żadnej formie. Prawo do  rejestrowania szkoleń posiada wyłącznie FUTURE Justyna Żakowska. 

Uczestnicy szkoleń e-learningowych  zamawiając szkolenie w formie elektronicznej oświadczają, że nie będą udostępniać innym osobom materiałów szkoleniowych w żadnej formie. Prawo do udostępniania materiałów szkoleniowych posiada wyłącznie FUTURE Justyna Żakowska.

3. FUTURE Justyna Żakowska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za  szkody powstałe u Uczestników szkolenia lub osób trzecich w wyniku  niewłaściwego zastosowania wiedzy lub informacji zdobytych podczas szkoleń. 

III. Zgłoszenie uczestnictwa 

1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do FUTURE Justyna Żakowska, ul. Żywiecka 9, Lisi Ogon, 86-065 Łochowo/k. Bydgoszczy, mailowo na adres: szkolenia.future@gmail.com. Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 3 dni  roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu zgłoszenia do  FUTURE Justyna Żakowska). Po upływie tego terminu zgłoszenie  uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego  uzgodnienia z FUTURE Justyna Żakowska oraz przesłania zgłoszenia z wyżej określonych form. 

2. FUTURE Justyna Żakowska zastrzega sobie prawo do odmówienia  uczestnictwa w szkoleniu każdej osobie bez podania przyczyny. 

IV. Rezygnacja z uczestnictwa- odstąpienie od umowy przez zamawiającego. 

1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić w FUTURE Justyna Żakowska mailowo lub telefonicznie. 

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni roboczych przed  datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od  umowy w formie pisemnej do FUTURE Justyna Żakowska). Zamawiającemu  przysługuje zwrot uiszczonej kwoty w całości. W przypadku otrzymania przez  FUTURE Justyna Żakowska oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia szkolenia,  nie później jednak niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia,  Zamawiającemu przysługuje zwrot 50 % uiszczonej kwoty. 

3. Zamawiający wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia  przez Zamawiającego później niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia  szkolenia, lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, FUTURE Justyna Żakowska zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia - ceny za szkolenie. 

V. Zmiany terminu szkoleń 

1. W przypadku odwołania szkolenia przez FUTURE Justyna Żakowska,  według wyboru Zamawiającego, FUTURE Justyna Żakowska zwróci  wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie. 

2. Organizator w szczególności zastrzega sobie prawo odwołania terminu  szkolenia z przyczyn losowych, a także, jeżeli ilość Uczestników, którzy  zadeklarowali udział w szkoleniu, najpóźniej 2 dni przed planowanym terminem  szkolenia, nie osiągnie minimalnego zakładanego przez Organizatora poziomu. 

3. Informacja o odwołaniu szkolenia zostanie przekazana do placówki, która  zgłasza Uczestnika lub do samego Uczestnika, jeżeli jest to zgłoszenie  indywidualne. 

VI. Ceny szkoleń i warunki płatności 

1. Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia. 2. Ceny szkoleń e-learningowych obejmują: materiały szkoleniowe.

3. Zamawiający, w związku z przystąpieniem przez FUTURE Justyna Żakowska do świadczenia usług w terminie do 10 dni od zawarcia umowy,  a najpóźniej do 3 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia uiszcza 100 %  kwoty za szkolenie. 

4. Brak zapłaty zaliczki w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację  ze szkolenia i upoważnia FUTURE Justyna Żakowska do nieświadczenia usług dla Zamawiającego. 

VII. Ochrona danych osobowych 

1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku  (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) FUTURE Justyna Żakowska nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych  osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane  przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko  i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a FUTURE Justyna Żakowska . 

2. Przystępując do udziału w szkoleniu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie  przez FUTURE Justyna Żakowska swoich danych osobowych w celach  marketingowych i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem  Szkolenia, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.  Przystąpienie do szkolenia jest jednoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik jest  świadomy faktu, że przekazanie danych jest dobrowolne, przysługuje mu prawo do  wglądu w dane, poprawiania, wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania  oraz do sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

VIII. Zmiany regulaminu 

1. Uczestnika szkolenia obowiązuje regulamin aktualny na dzień przesłania  formularza zgłoszenia

 

26 września 2019